Bulan sang madamu nga kakunyagan

SHARE THIS STORY
TWEET IT
Email

Ang may matuod kag hayag nga mandato sa pag-amlig kag pagpasanyog sini amo ang gobyerno lokal kag pangpungsudnon.


Ang bulan sang Pebrero tuman ka makakulunyag. Indi lamang sa mga magkahagugma nga nagsaulog sang adlaw sang mga kasingkasing, ukon sa mga kauturan naton nga ‘tsinoy’ nga nagsug-alaw man sang Chinese New Year duha ka adlaw antes nag-abut ang Valentine’s Day, bangud sa bulan sang Pebrero man ginasaulog ang Pungsudnon nga Bulan sang Taliambong.

Suno sa Proclamation 683 sang Enero 28, 1991 nga gintig-ulohan “Declaring the Month of February of every year as National Arts Month”- ang tuigan nga pagsaulog sang bulan sang taliambong nahunong sa kamot sang Pungsudnon nga Komisyon para sa Kultura kag mga Taliambong, ukon National Commission for Culture and the Arts.

Madamu sang mga hilikuton nga nadihon ang NCCA tuhoy sa sini nga kahiwatan, sa bahin sang Negros kag sa iban pa nga mga lokal nga katalapuanan kag katilingban sang mga tagpangabudlay para sa kultura, may mga kahiwatan, pasundayag, pagtililipon, pagtuon kag madamu pa nga patigayunon. Aton hatagan sang kahigayunan ang pila sa mga ini diri sa aton pinanid bangud indi sarang nga malambut sang aton ikasarang ang tanan nga mga natalana nga buluhaton.

Sang nagligad nga Pebrero 17 tubtub 20, gin patigayun ang ika-walo nga tuig sang Kuris Theater International Festivals and Workshops nga gin pangunahan sang The Performance Laboratory, ukon PerfLab, upod ang mga katuwang sini nga amo ang Women Playwright’s International – Philippines, Teatrokon: West Visayas Theater Network, International Theater Institute – International Playwright’s Forum kag ang University of Saint La Salle. Gin patigayun sa online ang amo nga kahiwatan kag may pinili lang nga magagmay nga pasundayag.

Sa Dakbanwa sang Bago, ginpatigayun ang Tiral sa Museo Balay ni Tan Juan bilang pagtugpo sa proyekto sa paghabul sang hablon. Isa ini ka halangdon nga katuyoan sa pagbalik sang kakunyag sa paghabul sang hablon nga nangin daku nga palamugnan sadto sa Bisayas Nakatundan. Ginpatigayun ini sumugud Pebrero 1 tubtub 19 nga nagtapus naman sa Mga Sugilanon sang Barangay sa adlaw sang pagsukat sang Banwa sadtu sa iya sini nga Charter.

Sa adlaw sang mga kasingkasing, ang Dakbanwa sang Himamaylan nagpatigayon sang Virtual nga konsyerto nga may tig-ulo nga “Himamaylove”, kadungan ang pagpanguna sini sa isa ka seminar sa Pagmapapang-Kultura kag Dilihonan.

Ang Banwa sang Murcia nagpatigayon man sang Paindis-indis sa Vocal Duets nga pagatawgon “Ka Sing KaSing” kag ginsundan naman sang “Dungan Bayle” Paindis-indis sa Sinamo nga mga Saut.

Madamu sang iban pa nga mga pagapatigayunon nga hilikuton sa nanari-sari nga bahin sang probinsya tuhoy sa Bulan sang Taliambong. Pero ang labing daku nga kadalag-an sa karon, amo ang pagsabat sang mga nagkalain-lain nga mga kabanwahanan kag ciudad sa pagkilala kag pagsaulog sang bahin sang taliambong sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi sang mga pumuluyo.

Masiling man naton nga indi pareho kainit sa iban nga mga katilingban sa luwas sang pungsud ang pag-ulikid sa maayong dulot sang kultura kag taliambong sa kabug-osan, pero makita kag mabatyagan na naton ang amat-amat nga pagbugtaw sang mga yara sa poder agud pangunahan ini. Mahimu nga daku ang madihon kag matapus pinaagi sa mga pribado nga sektor kag iban pa nga nagaduso sang adbokasiya pang kultura, apang ang may matuod kag hayag nga mandato sa pag-amlig kag pagpasanyog sini amo ang gobyerno lokal kag pangpungsudnon.

Malipayon nga pagsaulog sang Pungsudnon nga Bulan sang Taliambong sa aton tanan! – NWI