‘Vloggers’ kag ‘content creators’

Share on facebook
SHARE THIS STORY
Share on twitter
TWEET IT
Share on email
Email

Makalilingaw ang madamu nga mga kabataan kag hamtong nga nagahimu sang Vlog ukon Video Log Entry sa ila nga mga nanari-sari nga social media platforms pareho sang youtube, tiktok, facebook, kag kon ano-ano pa. 

Madamu sining mga Vlog entries nagapakita sang mga matahum nga mga talan-awon, dalay-ahan, kalan-an, kag kon kaisa, mga duog nga nangin kabahin sang aton nagliligad diri sa probinsya.

Manami ining mga ginahimu nga pagpasundayag sa nanari-sari nga social media platforms agud matukiban kag matalupangdan man sang iban nga wala sing ihibalo sining mga ‘subject’ nga ginapakita sa mga vlogs. 

Madamu na sang mga nagmadinalag-on sa ila pagpahibalo sang ila palangitan-an ukon negosyo pinaagi sa pag-agda sining mga social media influencer agud nga mapakilala sa mga tumalan-aw ang mga ginatan-ay nga serbisyo kag balaligya.

Nalipay gid kita nga ginadumdum na sa karon sining mga content creator nga ipakilala man ang mga lugar nga sadto anay, pila lang ka mga tawo ang nakahibalo kag nakaambit sang katahum sini.

Bangud sining mga pagpanglugayaw agud nga mapakilala ang kon diin man nga mga hilit kag putok-putokan sang isla sang Negros nga napun-an sang tinago nga katahum, ilabi pa gid nga nagdayaw kita sa kon ano man ang may ara kita bilang isla.  Aton natalupangdan nga kon usuyon lang kag kadtuon, indi gid magpaulihi ang katahum sang Negros sa iban nga bahin sang pungsud.

Sa aton paino-ino, labing maayo pa gid siguro kon mahatagan ang mga tumalan-aw sang ihibalo tuhoy sa istorya sa likod ukon sang nagliligad may kaangtanan sa butang man ukon duog nga ginapakilala kag ginapasundayag sa Vlog.  Bangud ining mga duog kaangay sang mga busay, pukatod, simbahan, dumaan nga puluy-an ukon kapatagan indi lang mga patay nga hurma sang duta ukon gindihon sang kamut sang tawo.  Kondi sa masami, may yara ini sang mga tinago nga istorya, kasaysayan kag maragtas.

Kon mahangpan lang sining mga nagatuyo nga patabukon sa idulungug sang mga tumalan-aw ang kamalahalon sang ihibalo sa likod sang mga ginapasundayag, labi nga magahatag ini duag sa ila ginapakita.  Magahatag ini sing pinasahi nga kahulugan, kamalahalon, kag ayhan bag-o nga panan-awan.

Ining ihibalo magahatag man sang lig-on sa pagtahud sa kon ano ang yara sa isa ka duog.  Sa madamu na nga higayon nga nahibaluan kag kaugalingon naton nga nasaksihan, may mga content creators kag vlogger nga wala nagapakita sang pagtahud sa lugar ukon bagay nga ila ginapakita sa camera kag ginapasundayag.

Tuman ini ka malahalon nga butang ang pagpanghilihid kag paghinay-hinay, pagtaha kag pagtahud sa mga nagapanag-iya ukon nagatatap sining mga duog, bagay, ukon hitabu.  Diri naton matalupangdan ang may matuod nga ihibalo bilang content creator kag ang mga nagapatarasak lang lamang may yara sang mapakita nga pasundayag sa ila mga channels kag pages.  Indi buut silingon nga luyag naton ini ipakilala sa mas madamu nga tumalan-aw, aton nalang lapason ang ila kinaugalingon kag tinago.

Magluwas nga nagapakita ini sang isa nga may ‘pinanilagan’, ang pagtahud sa tumandok kay yara sa lugar isa man sa mga dumaan nga kinaugali sang aton mga katigulangan.

Sa kalibutan sang mga tinalikdan nga kultura kag kinaalam, indi maayo ang ano man nga buhat nga wala nagatahud ukon nagapahibalo sang katuyuan sa tag-iya ukon sa mga yara sa lugar.  Ang pagpanabi-tabi kag pagpanghilihid indi lang isa ka disparates ukon binabaylan nga pagpati, kondi nagapatimaan man sang pagtahud.

Isa ini ka kinaiya sang aton katilingban nga ginasiling sang mga katigulangan nadula na sa mga ulihing tubo sa karon.  Ayhan, masiling naton nga ang pagkadula sining mga kinaiya kag binatasan sang katilingban isa sa mga kadautan nga dala sang moderno nga panahon, pero indi tanan nga nadula indi na naton liwat nga masalapuan.  Bangud ining mga pagbinatasan yara nahunong sa mga kamut sang tawo – ang pagpabilin, pagligwat, pagpanumbalik, ukon ang lubos nga pagkadula sa panumduman sang katilingban sining mga butang nasandig sa pamat-ud sang tawo. – NWI

OPINIONS